Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Lausujain Liitto ry, Finlands Recitatorförbund rf, joka on valtakunnallinen järjestö. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on elävän, monimuotoisen ja korkeatasoisen lausuntataiteen ja runoesitysten sekä niihin liittyvän koulutuksen tukeminen ja edistäminen. Yhdistys toimii alan taiteilijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä.

3. Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys
a) järjestää koulutusta
b) järjestää maksullisia ja maksuttomia lausuntaesityksiä, lukutapahtumia ja muita runoon liittyviä esitystapahtumia
c) kehittää ja konsultoi alaan liittyviä asioita ja osallistuu taidealaa koskevaan keskusteluun, tutkimukseen ja kehitystyöhön sekä tekee yhteistyötä muun esittävän taiteen kanssa d)toimittaa ja kustantaa alaan liittyvää kirjallisuutta ja julkaisuja
e) hankkii julkista tukea edustamalleen taidemuodolle ja sen parissa työskenteleville, tukee jäsenistöään yhteisissä yhdistystä koskevissa taloudellisissa, tekijänoikeudellisissa sekä alaan liittyvissä ammatillisissa kysymyksissä

4. Toimintansa tukemiseksi yhdistys
a) perii jäseniltään jäsenmaksuja
b) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
c) toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä
d) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5. Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet valitsee yhdistyksen hallitus sille osoitettujen hakemusten perusteella. Yhdistyksen hallitus voi halutessaan pyytää hakijalta lisänäyttöä kuulemistilaisuudessa, haastattelussa tai muulla tavalla. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään sellaisia henkilöitä, jotka toimivat lausunnan, puheilmaisun ja/tai runon esittämisen parissa ja joiden kiinnostus alaan sekä alan tuntemus ja kokemus ovat riittävät.

Ulkojäseniksi voidaan ottaa sellaisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhteisöjäseniksi voidaan ottaa rekisteröityjä harrastajayhdistyksiä.

Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen nimi, osoitetieto ja puhelinnumero sekä mahdollinen sähkopostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle tietoihinsa kohdistuvista muutoksista. lnternetsivujen jäsenluettelo julkaistaan liiton internet-sivuilla niiltä osin kuin kukin liiton jäsen on antanut luvan omien tietojensa julkaisemiseen.

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittaväksi. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena perättäisenä vuotena tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

7. Jäsenmaksu
Varsinaisilta-, ulko-, sekä yhteisöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

8. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, jonka toimikausi on kolme vuotta (3), ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä, joiden toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahtena peräkkäisenä vuotena kolme (3) jäsentä ja kolmantena kaksi (2) jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Näiden sääntöjen tullessa voimaan ratkaisee arpa kahtena ensimmäisenä vuotena kolme (3) erovuoroista niistä, jotka ovat olleet hallituksessa sääntöjen tullessa voimaan ja kolmantena erovuorossa ovat loput kaksi, jotka ovat olleet hallituksessa sääntöjen tullessa voimaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessa varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat. Hallitus määrää kunkin virkailijan tehtävät.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

10. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta hallitukselle.

11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/1O) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (3O) vuorokauden kuluessa siitä, kun sen pitämisestä on tehty esitys hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Ulkojäsenellä ja yhteisöjäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsussa on mainittava aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiin tai tavallisessa postissa lähetetyllä kirjeellä.

13. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– kokouksen avaus
– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– hyväksytään kokouksen työjärjestys
– esitetään tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
– vahvistetaan hallituksen esittämä toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
– valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen jäljellä olevat varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät