Suomen Lausujain Liiton jäseneksi

Suomen Lausujain Liitto (SLL) on puhetaiteen järjestö, joka edellyttää jäseniltään pitkäaikaista lausunnan ja puheilmaisun opiskelua sekä taiteellista näyttöä.
SLL säännöt

Liiton jäsenet ovat

  1. taiteilijajäseniä eli varsinaisia jäseniä
  2. koejäseniä määräajaksi
  3. yhteisöjäseniä
  4. ulkojäseniä

Taiteilijajäseniksi hyväksytään henkilöitä, jotka toimivat lausunnan, puheilmaisun tai runon esittämisen parissa ja joiden kiinnostus alaan sekä alan tuntemus ja kokemus ovat riittävät.

Koejäseneksi voidaan valita sellaisia taiteilijajäseneksi hakeneita, joiden on liiton hallituksen mielestä vielä kehityttävä taiteilijoina. Koejäsenillä on oikeus osallistua liiton taiteilijajäsenille tarkoitettuun koulutukseen. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen liiton hallitus tekee asiasta uuden päätöksen.

Yhteisöjäseniksi hyväksytään harrastajayhdistyksiä.

Ulkojäseniksi voidaan ottaa sellaisia henkilöitä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Suomen Lausujain Liiton jäsenet valitsee liiton hallitus hakemuksen perusteella. Hakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • lyhyt perustelu liittoon hakemiselle
  • liitteeksi taiteellisen työn ansioluettelo

Taiteilijajäseneksi haetaan koulutuksen tai työn perusteella tai näytön perusteella

1) Taiteilijajäseneksi koulutuksen ja/tai työn perusteella

Taiteilijajäseneksi voivat hakea alan ammattilaiset, joiden koulutus ja/tai työ takaavat
edellytettävän taitotason, esim. näyttelijät, puheopettajat yms.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus lausujain@gmail.com

2) Jäseneksi näytön perusteella

TAITEILIJAJÄSENYYDEN HAKEMINEN NÄYTTÖESITYKSEN PERUSTEELLA

Näyttöesitykset järjestetään joko keskitetysti tai avoimena hakuna.

Avoimessa haussa, hakija voi järjestää esitystapahtuman omalla kotipaikkakunnallaan ja SLL:n arvioitsijat tulevat katsomaan esitystä. Samassa näyttötilaisuudessa voi olla useampienkin hakijoiden esityksiä. Arvioitsijat antavat tilaisuuden jälkeen hakijalle suullisen palautteen. Liiton hallitus tekee seuraavassa kokouksessaan päätöksen arvioitsijoiden lausunnon perusteella. Yleisölle avoimen esityksen voi järjestää paikallisissa teatteritiloissa, palvelukeskuksissa, kylätaloissa tai muussa hakijan valitsemassa paikassa.

Kun olet valmistelemassa näyttöesitystä, ole hyvissä ajoin yhteydessä Liittoon (lausujain@gmail.com) ja neuvottele esityksen ajankohdasta. Liitto järjestää arvioitsijat tilaisuuteen. Hakija tai taustayhteisö hankkii esitystilan ja huolehtii tilavuokrasta, esityksen markkinoinnista ja mahdollisista esitysluvista sekä muista esitysjärjestelyistä. Hakija maksaa 40 €:n maksun liitolle.

Näytön kesto on vähintään 20 minuuttia. Esityksellä voi olla ohjaaja, mutta se ei ole välttämätöntä. Pakollisia runoja ei ole. Arviointialueet sisältävät tarkempia ohjeita esiintyjälle. Ne kertovat myös, mihin asioihin arvioitsijat esityksessäsi kiinnittävät huomiota.

ARVIOINTIALUEITA

1. Esiintyjän osaaminen

Puheilmaisu: Äänen kantavuus ja sointi, artikulaatio. Suomen kielen perussääntöjen hallinta (laskeva intonaatio lauseen lopussa, yhdyssanojen painotus ensimmäiselle sanalle / tavulle) ja myös se, haluaako esiintyjä mahdollisesti leikitellä säännöillä, luoda äänimaailmoja, rikkoa puherytmiä tai korostaa jotain tiettyä puhetapaa.

Kokonaisilmaisu: Miten esiintyjä hallitsee ja käyttää tunteiden, ajattelun, kehotietoisuuden, liikkeen, äänen, hengityksen alueita ilmaisussaan.

Esiintyjän läsnäolo ja suhde yleisöön. Esiintyjän rohkeus olla tekstin äärellä, läsnäoleva ja kuunteleva tilanteessa.

Esiintyjän suhde runoon. Miten tekstin tarjoamia mielikuvia näyttämöllistetään. Mikä on minkäkin runon tulkinnan kärki.

2. Esityksen dramaturgia

Runojen järjestys, esitysten rakenne. Miten valitut tekstit kommunikoivat keskenään. Muodostuuko esitykseen dramaturginen kaari. Esitys voi olla myös fragmentaarinen. Ensisijainen tarkkailun kohde on, onko dramaturgia perusteltu.

3. Estetiikka

Visuaalisuus, tila, äänet, musiikki.

Kuinka esiintyjä hahmottaa ja käyttää tilaa suhteessa omaan esitykseen, kuinka ottaa tilan huomioon.

Esityksessä voi käyttää rekvisiittaa, äänitehosteita, musiikkia. Arvioija kiinnittää huomiota rekvisiitan käytön tarpeellisuuteen.